BİZDEN HABERLER Haberler Ana Sayfası

Kendi Elektriğini Kendin Üret Dönemi Başladı
GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ
 
Gerçek ve tüzel kişi tüketiciler artık tükettiği elektrik enerjisini kendisi üretebilecek, tükettiğinden fazlasını da elektrik dağıtım firmasına satabilecektir. 21 Temmuz 2011 günü Resmi Gazetede yayımlanan ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK· ile bu konudaki yasal alt yapı tamamlanmıştır. 2010'nun Aralık ayının son haftasında mecliste (29.12.2010), son hali kabul edilen 10.05.2005 5346 tarih sayılı Yenilebilir Enerji Kanunu kapsamında çıkartılan bu yönetmeliğe göre 1000 kW altındaki Rüzgar Enerjisi ve Güneş Enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemleri ve ısı ve elektriği aynı anda üreten kojenerasyon sistemlerinin kurulumu ve işletime alınması için lisans işlemlerine gerek kalmıyor.
 
Kurulan sistemde üretilen enerjiyi öncelikle tüketicinin kendi tesisindeki tüketimde kullanacaktır. Eğer üretilen elektrik enerjisi tüketilenden fazlaysa, fazlalık enerji elektrik şebekesine verilebilecektir. Sistemde bulunacak çift yönlü sayaç şebekeye verilen ve şebekeden alınan enerji miktarlarını kWh cinsinden anlık olarak kaydedecektir. Her fatura dönemi sonunda şebekeden alınan ve şebekeye verilen enerji miktarları karşılaştırılacak ve mahsuplaşma işlemi yapılacaktır. Eğer şebekeye verilen enerji, şebekeden alınan enerjiden fazlaysa, fazlalık kısım için elektrik dağıtım şirketi tüketiciye hesaplanan fazlaya ait elektrik bedelini ödeyecektir. Böylece yapılan Güneş Enerjisi yatırımı karşılığında para da kazanılabilecektir. Eğer şebekeden alınan elektrik enerjisi miktarı, şebekeye verilenden daha fazlaysa, aradaki fark kadar dağıtım firmasına ödeme yapılacaktır.
 
Evde ya da iş yerlerinde üretilen elektrik enerjisinin fazlası, tüketiciye ait başka bir tüketim yerinde de kullanılabilecektir. Başka bir ifadeyle, yazlık bir konutta ya da bir işyerinde kurulan sistemden elde edilen enerji, aynı tüketiciye ait konut ya da işyerinde (başka bir ilde olsa bile) kullanılabilecektir.
 
Ofis, otel, fabrika, benzinlik, sera, sulama pompası ve benzeri işletmelerde tüketilen elektrik enerjisi Güneş Enerjisinden sağlanabileceği gibi, Rüzgâr Enerjisi ya da bunların her ikisinden beraber sağlanabilecektir..
 
Güneş enerjisinden elektrik üretmek isteyen gerçek ya da tüzel kişiler, sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir.
 
Yönetmelik ekindeki Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ile doğrudan ilgili dağıtım şirketine veya OSB (Organize Sanayi Bölgesi) dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye başvurulur.
 
Dağıtım kuruluşu başvuruları takip eden ayın ilk 20 günü içinde toplu olarak değerlendirir ve sonuçlandırılır. Eksik veya yanlış evrak verenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya yanlışlığın mahiyeti, başvuru sahibine bildirilir.
 
Dağıtım kuruluşu incelenen başvurulara ilişkin gerekçeli değerlendirme neticesini ve bağlantı noktası uygun bulunmayan başvurular için varsa alternatif bağlantı önerisini başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.
 
Başvuru sahiplerinin bağlantı başvurusuna ilişkin dağıtım şirketince yapılan yazılı bildirim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde, yönetmelikte istenilen belgeler dağıtım şirketine eksiksiz sunması halinde dağıtım şirketi başvuru sahibi arasında otuz gün içerisinde bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları imzalanır.
 
Başvuru sahipleri bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren YG (yüksek gerilim) seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinde iki yıl, AG (alçak gerilim) seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl içerisinde tesisleri tamamlamak zorundadır.
 
Üretim tesisleri, sistem kullanım anlaşmasında belirtilen tarihten itibaren sisteme enerji verebilir. Bu tarih, ancak her bir takvim ayının ilk günü olur. Üreticinin sisteme enerji vermesi, geçici kabul tarihini takip eden ayın ilk gününden geriye bırakılamaz.
 
Güneş Enerjisi sistemlerinin projelerinin hazırlanmasına, montaj ve kurulumlarının yapılmasına, devreye alınmasına, işletme sorumluluğu ve teknik servis hizmetlerinin hepsinde teknik yeterlilik, tecrübe ve birikimi müşterilerin hizmetine sunulmaktadır.
 
Yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik gerek ulusal gerekse uluslar arası kurum ve kuruluşlarca sağlanan hibe ve kredi imkanları mevcuttur.